മെറ്റാലിക് മിനറലുകൾക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്റർ