സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പേറ്റന്റുകളും

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

പേറ്റന്റുകൾ

ഓസ്ട്രേലിയ

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

അമേരിക്ക

Certificates07--
Certificates14

ജർമ്മനി & ആഫ്രിക്ക & ഇന്ത്യ

മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ